Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

A Tonbo Kft. (cím: 1138 Budapest, Tomori köz 6., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (a General Data Protection Regulation-ben, vagyis a GDPR-ban) meghatározott elvárásoknak.

A Tonbo Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://keiko.shop.hu/adatvedelem címen.
A Tonbo Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Tonbo Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Tonbo Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Tonbo Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelőről

Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása szerint „az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.”

Az adatkezelő pedig „az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóóval végrehajtatja.”

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a 06203934666-os telefonszámon és az shop@keiko.hu címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Tonbo Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt az e-mail címmel, névvel, személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb két év elteltével töröl.

Név: Tonbo Kft.
Székhely: 1038 Budapest, Tomori köz 6.
Cégjegyzékszám: 0109895414
Adószám: 14247000-2-41
Telefonszám: 06203934666
E-mail: shop@keiko.hu

3. Az adatfeldolgozóról

A Tonbo Kft. munkája során úgynevezett adatfeldolgozókkal működik együtt.

Az adatfeldolgozás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása alapján „az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől, eszköztől és az alkalmazás helyétől)”.

Az adatkezelő pedig „az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi”.

A szolgáltató a következő adatfeldolgozókkal működik együtt:

 • Google
 • Barion
 • Facebook
 • Tárhelypark

Az adatfeldolgozók nem rendelkezhetnek szabadon a feldolgozott személyes adatok felett.

4. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja, időtartama

4.1 Technikai adatok

A Tonbo Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Tonbo Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Tonbo Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Tonbo Kft. az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

4.2 Cookie-k (Sütik)

A sütik működésére vonatkozó szabályzatot a „Süti beállítások” menüpont tartalmazza.

4.3 Regisztrációhoz kapcsolódó személyes adatok

A Tonbo Kft. weboldalán, azaz a shop.keiko.hu oldalon az egyszerűbb online rendelés lebonyolítása érdekében lehetőség van a regisztrációra. Ebben a pontban megadott adatokat a rendszer abból a célból tárolja, hogy az online rendelések esetén a felhasználónak ne kelljen újból kitöltenie a rendeléshez szükséges adatokat visszatérő vásárlói számára, melyeket a felhasználó későbbi rendelései során felhasználhat, továbbá egyéni kedvezményeket tudjon beállítani adott felhasználókhoz, így a kedvezmény az online rendelések során automatikusan érvényesülni tud.

A regisztráció során a szolgáltató a következő személyes adatokat gyűjti be, tárolja és kezeli, melyekből a felhasználó fél számára kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím [utca, házszám, város, irányító szám, ország, megye], cég esetén: cégnév, cégforma, adószám.

Az adatkezelés az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett személyes adatainak törlésére irányuló kérelméig terjed.

4.4 Online vásárláshoz kapcsolódó adatok

A Tonbo Kft. webshopjában, a shop.keiko.hu oldalon történő online rendelések során a szolgáltató a következő adatokat gyűjti be, tárolja és kezeli:

Regisztrált felhasználó esetén:

a rendszer automatikusan kitölti a számlázási adatokat a regisztráció során megadott személyes adatokkal

Nem regisztrált felhasználó esetén:

 • keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím (utca, házszám, város, irányítószám, ország, megye), számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám, ország, megye)
 • cég esetén: cégnév, adószám, cégforma

Felhasználás célja:

 • Keresztnév, vezetéknév – azonosíthatóság
 • E-mail cím – a rendelés visszaigazolása érdekében, és a rendelés státuszának nyomon követhetősége érdekében automatikus e-maileket kap a megrendelő
 • Telefonszám – a rendeléssel kapcsolatos részletek egyeztetése miatt, speciális rendelési folyamatok egyeztetése miatt a Tonbo Kft. felkeresheti vásárlóit a megadott elérhetőségen
 • Ország, megye, irányítószám, utca, házszám –a számlákon szükséges a vásárló számlázási adatait.

Az adatkezelő a rendelésekhez kapcsolódó személyes adatokat a törvényi kötelezettségeknek eleget téve 10 évig megőrzi.

4.5 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A shop.keiko.hu weboldalon kezdeményezett feliratkozás jelen feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a hírlevél feliratkozással az érintett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (shop.keiko.hu) elektronikus leveleket fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatást reklámozó hirdetéseket, aktuális kedvezményeket, híreket, a weboldalak tartalmára vonatkozó értesítéseket, ajánlókat tartalmazhatják. A feliratkozás önkéntes.

Feliratkozáskor kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Az adatkezelés az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig terjed. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található leiratkozási linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja.

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Tonbo Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Tonbo Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének adatai: (IP cím, böngésző típusa, illetve a számítógép egyéb általános paraméterei, amit az operációs rendszer és a böngésző átadhat.) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az adatfeldolgozó, adatkezelő fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A Tonbo Kft. biztosítja, hogy vásárlói személyes adatai a harmadik felekkel kötött szerződésekben foglaltak alapján illetéktelen kezekbe nem kerülnek.

Az alábbi folyamatok során, az alábbi cégek, mint harmadik felek részére kerülnek a felhasználók személyes adatai továbbításra:

 • Az online rendelés során a bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása érdekében az adatkezelő a Barion nevű szolgáltatását veszi igénybe. Az adatkezelő a felhasználó/vásárló személyes adatait, ezen fél számára továbbítja, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring céljából. Az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával a felhasználó/vásárló elfogadja, hogy a Tonbo Kft. által a shop.keiko.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a Barion mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. A Barion szolgáltatásával kapcsolatos további adatkezelési irányelvek az alábbi címen találhatóak: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

Adatfeldolgozónak minősül továbbá:

 • A kényelmes vásárlási élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A sütik segítségével gyűjtött adatok teljesen anonim módon feldolgozásra kerülnek a Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) által. A Google, LLC adatkezelésére vonatkozó ismertető az alábbi címen található: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ
 • A számviteli tevékenységünkért felelős cég.
 • A Tonbo Kft. munkatársai.
 • Az online rendszerünk működése során keletkezett technikai adatokat a szerverünket üzemeltető harmadik fél a Tárhelypark Kft.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Tonbo Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Tonbo Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Tonbo Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Tonbo Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Tonbo Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.